Świetlice w działaniu – SC Johnson z myślą o innych

Ogłaszamy nabór do nowego programu Fundacji Przyjaciółka i firmy SC Johnson „Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych”.

Program skierowany jest do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców).

Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować i samodzielnie przeprowadzić akcje pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze.

Dzięki tym działaniom młodzi ludzie z małych miejscowości mają szansę wyrobić w sobie poczucie sprawczości, rozwinąć zdolności organizacyjne i cechy przywódcze. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież ta stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań.

 

Kandydaci starający się o dofinansowanie w programie muszą przygotować:

 1. Wniosek do programu, budżet i harmonogram,
 2. Wideoaplikację,
 3. Rekomendacje.

 

Ad 1. Projekt może zostać przygotowany przez 2-5 osób w jednej z trzech kategorii:

 1. Działam – projekty mające na celu rozwijanie lokalnych inicjatyw obywatelskich, a w szczególności: aktywizowanie społeczności lokalnej, promowanie i upowszechnianie zasad dobrego rządzenia, monitorowanie działalności władz samorządowych,
 2. Pomagam – projekty mające na celu rozwój inicjatyw pomocowych, przemyślanych i dobrze zaplanowanych akcji charytatywnych, projekty wspierające młodszych, słabszych (w tym także zwierzęta). Można zaplanować akcję mającą na celu pozyskanie pieniędzy na dany cel (pod warunkiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania kwoty przynajmniej dwukrotnie przekraczającej zainwestowane środki),
 3. Tworzę – projekty mające na celu stworzenie w swojej miejscowości czegoś nowego, a bardzo potrzebnego np. uporządkowanie miejskiego placu zabaw, stworzenie bezpiecznego miejsca na ognisko, piaskownicę, ławeczki w parku itd. Można zaplanować akcję mającą na celu pozyskanie pieniędzy na dany cel (pod warunkiem, istnienia dużego prawdopodobieństwa uzyskania potrzebnej kwoty i kwota ta będzie przekraczać środki zainwestowane w akcję).

Projekt musi być przygotowany profesjonalnie. Powinien zawierać przemyślany harmonogram i budżet. Budżet programu wynosi do 4000 zł. Sam program musi być zaplanowany na przynajmniej 4 miesiące.

Ad. 2. Wideoaplikacja to film reklamujący działalność wnioskodawców. Powinien zawierać odpowiedź na pytania: Dlaczego to my powinniśmy realizować nasz program? Co robię/ą dla swojej miejscowości i innych?

Film – reklama ma trwać 30-40 sekund. Może to być prezentacja ze zdjęć w postaci filmu, spot lub film nagrany bezpośrednio kamerą. Ocenie będzie podlegać zarówno treść filmu, wykonanie, jak i jakość nagrania/prezentacji. Link do filmu umieszczonego na serwerze www.wetransfer.com będzie załącznikiem do wniosku.

Uwaga:

 1. Zgłaszający niniejszym oświadcza, że jest podmiotem autorskouprawnionym do wideoaplikacji w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie oraz, że wideoaplikacja nie narusza praw osób trzecich.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do programu Zgłaszający udziela Fundacji Przyjaciółka niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do wideoaplikacji, z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.
 3. W związku z tym, że w wideoaplikacji jest utrwalony wizerunek osób, Zgłaszający niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w wideoaplikacji na rozpowszechnianie ich wizerunku w poniższym zakresie (w przypadku dzieci zgodą ich obojga rodziców) oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Przyjaciółka wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.

Ad. 3. Rekomendacje mogą być przygotowane przez wychowawców, nauczycieli, rodziców i rówieśników. Powinny wskazywać cechy liderskie kandydata/ów oraz dotychczasowe osiągnięcia. Forma dowolna (opis, kolaż, prezentacja).

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2017 r. Lista organizacji, które otrzymają dofinansowanie zostanie ogłoszona 2 października 2017 roku.

HARMONOGRAM PROGRAMU:
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 01-17.09.2017
Ocena dokumentów aplikacyjnych 25.09-02.10.2017
Podpisanie umów, przekazanie dofinansowań 02-15.10.2017
Realizacja projektów 15.10.2017-28.02.2018
Rozliczenie projektów 01-15.03.2018

Plik do pobrania:

Szczegółowy budżet projektu
Dodatkowe informacje dla wnioskodawcy:

 1. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
 2. Wniosek musi podpisać osoba pełnoletnia odpowiedzialna za realizację projektu oraz autor/autorzy projektu.
 3. Grant nie może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów administracyjnych (np. księgowość, koordynacja projektu).
 4. Dodatkowo mocną stroną projektu będzie uwzględnienie rzeczywistych potrzeb miejscowości i zainteresowań uczestników.
 5. Maksymalna kwota dofinansowania to 4 000 zł.
 6. Wyniki konkursu grantowego ogłoszone zostaną do dnia 02.10.2017 r. na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka, a także zostaną wysłane na adres mailowy podany we wniosku.
 7. Kontakt w sprawie programu: info@fundacja.przyjaciolka.pl lub tel. 22 584-21-59
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu a ramach programu "ŚWIETLICE W DZIAŁANIU 2017 r."
(* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa placówki:

* Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:

* Województwo:
* Powiat:
* Gmina:

* Liczba mieszkańców miejscowości, w której znajduje się siedziba placówki:

* Nazwa jednostki prowadzącej (np. stowarzyszenie, ośrodek kultury, urząd gminy, OPS):

* Imię i nazwisko opiekuna grupy:

* Telefon opiekuna grupy:
* E-mail opiekuna grupy:

Strona www:

* Rok założenia placówki:

* Dotychczasowe źródła finansowania działalności placówki:

* Numer konta bankowego (26 cyfr):

* Nazwa i adres właściciela konta:

2. Opis projektu
* Tytuł projektu:

* Wybór kategorii:

* Cele projektu (cel główny i cele szczegółowe):

* Charakterystyka odbiorców projektu (liczba, wiek, inne informacje):

* Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

* Opis projektu wraz z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

* Zakładane rezultaty (wskaźniki liczbowe np. ilość zaangażowanych osób, liczba przygotowanych wydarzeń; wskaźniki jakościowe np. wzrost aktywności mieszkańców, wzrost wpływu mieszkańców na władze lokalne, itd):

* Harmonogram działań z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

* W jaki sposób świetlica zamierza promować projekt? Jeżeli świetlica współpracuje z mediami lokalnymi lub portalami, prosimy o ich wymienienie.

* Krótka informacja o osobach, które będą realizować projekt:

* Dodatkowe informacje:

* Krótka charakterystyka miejscowości, w której znajduje się świetlica:

3. Kosztorys projektu
* Całkowity koszt realizacji projektu:

* Wnioskowana kwota:

* Inne źródła finansowania projektu:

4. Załączniki
* Załącznik – szczegółowy budżet projektu (max. 2MB, dozwolone pliki: doc, docx, rtf, odt, pdf)
Prosimy o załączenie poniżej linków do pobrania plików umieszczonych wcześniej w serwisie https://wetransfer.com
Link do pobrania wideoaplikacji:
Link do pobrania rekomendacji:
5. Akceptacje warunków
* Zobowiązuję się do koordynowania działań w ramach złożonego projektu (w przypadku otrzymania dofinansowania przez organizację)

* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka i zobowiązuję się ich przestrzegać: Polityka Ochrony Dziecka

* Zapoznałem/am się z warunkami programu Fundacji Przyjaciółka i firmy SC Johnson „Świetlice w działaniu – SC Johnson z myślą o innych” oraz akceptuję ich postanowienia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na zasadach opisanych poniżej. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia programu Fundacji Przyjaciółka i firmy SC Johnson „Świetlice w działaniu – SC Johnson z myślą o innych”. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie. Dane mogą zostać udostępnione SC Johnson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 w celach kontroli zasad prowadzenia programu oraz Edipresse SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu kontaktu z koordynatorami podczas promocji prasowej programu.