UWAGA! Przyjmowanie wniosków zostało zakończone z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Prośby od rodziców dzieci o rehabilitację, dofinansowanie leków, pokrycie kosztów leczenia, sprzęt potrzebny do powrotu do zdrowia, to nasza codzienność. Dlatego od początku swojego istnienia pomagamy chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

Każdy, kto chciałby ubiegać się o dofinansowanie dla swojego dziecka (do lat 18) powinien zapoznać się z zasadami dofinansowania. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie poniższych zasad. Ułatwi to Państwu składanie dokumentów i zmniejszy ilość zadawanych nam pytań. Jeśli jednak coś będzie dla Państwa niejasne, to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Fundacja Przyjaciółka nie rozpatruje próśb o pomoc, które nie spełniają poniższych warunków. Preferujemy kontakt poprzez e-mail. Składany wniosek musi zawierać numer telefonu lub adres e-mail. Nie kontaktujemy się drogą listowną.

Zasady dofinansowania

 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami można składać od 1 października do 31 sierpnia każdego roku wyłącznie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Fundacji.
 2. Fundacja rozpatruje wnioski o dofinansowanie raz w roku (we wrześniu). Brane są wówczas pod uwagę wnioski, które wpłynęły do Fundacji nie później niż do końca sierpnia.
 3. Fundacja na każdy rok ustala priorytet przyjmowanych wniosków, który jest brany pod uwagę przy ocenie wniosku, a tym samym zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania.
  Spośród wniosków, które wpłyną do Fundacji w terminie od 16.01.2017 r. do 31.08.2017 r. w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dzieci z rzadkimi chorobami w tym genetycznymi.
  Fundacja rozpatruje wnioski dzieci do 18 roku życia (tzn. tych które do 31 grudnia 2017 r. ukończą 18 lat).
  Jednocześnie pragniemy powiadomić, że kwota maksymalnego dofinansowania w 2016 r. w Fundacji Przyjaciółka wyniosła 5.000 zł. Pozostałe wnioski rozpatrywane będą przez Fundację w dalszej kolejności.
 4. Złożenie wniosku nie oznacza otrzymania dofinansowania.
 5. Fundacja Przyjaciółka przyznaje dofinansowania w oparciu o rzetelną ocenę nadesłanych wniosków, w miarę posiadanych środków finansowych. Posiadane środki finansowe ograniczają liczbę dofinansowań, które możemy przyznać w związku z tym nie możemy zagwarantować, że wszystkie dzieci, których zgłoszenia rozpatrzymy w pierwszej kolejności otrzymają dofinansowania.
 6. Z powodu ilości otrzymywanych wniosków ich rozpatrywanie może potrwać do końca września. Lista dofinansowań zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka.
 7. Fundacja przyznaje dofinansowanie na leczenie dzieci, o ile nie jest ono finansowane przez NFZ (np. Synagis, ubranka uciskowe). Ze względu na ograniczone środki nie finansujemy usuwania barier architektonicznych. Z reguły nie pokrywamy również kosztów operacji, zwłaszcza tych, które mogą być finansowanie przez NFZ lub na terenie Polski oraz kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zamieszkiwanie na terytorium Polski.
 9. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy wypełnić formularz przez stronę internetową i opisać w nim krótko historię dziecka i sytuację rodzinną.
 10. Osoby, które otrzymają od nas decyzję o dofinansowaniu są zobowiązane do:
  • odesłania 2 egzemplarzy podpisanej umowy przygotowanej przez Fundację,
  • przesłania Fundacji aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka,
  • przesłania Fundacji aktualnej informacji o sytuacji materialno – bytowej i opinii o rodzinie przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • przesłania Fundacji aktualnych zaświadczeń o dochodach rodziny (chyba, że są one uwzględnione w powyższej opinii).
 11. Fundacja finansuje wyłącznie turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach, które oferują minimum 5 godzin rehabilitacji dziennie. Nie rozpatrujemy wniosków dotyczących turnusów organizowanych przez ośrodki, których program przewiduje mniejszą liczbę godzin zabiegów.
 12. Priorytetowo traktowane będą wnioski dotyczące dzieci, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania od Fundacji.
 13. Wszystkie prośby przechowywane są przez Fundację Przyjaciółka przez rok od dnia rozpatrzenia wniosków, czyli do 1.10.2017 r., a następnie zostają zniszczone.
 14. Nie ma możliwości przenoszenia wniosków o pomoc na rok kolejny.
 15. Fundacja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od powyższych zasad w wyjątkowych sytuacjach.
 16. Decyzja komisji dokonującej wyboru wniosków jest nieodwołalna. Fundacja nie udziela informacji na temat przyczyn odmowy dofinansowania.
Zgoda na przetrwarzanie danych osobowych
FORMULARZ DOFINANSOWANIA 2016/2017
(* – pole wymagane)
1. Dane osobowe
* Imię i nazwisko dziecka:


* Imię i nazwisko opiekuna:

* Data urodzenia dziecka (rrrr-mm-dd):
- -
* Nr PESEL dziecka (11 cyfr)

Jeśli otrzymano pomoc z Fundacji Przyjaciółka, to w którym roku:
* Adres zamieszkania:
* Miejscowość:
Ulica:
* Nr domu: Nr mieszkania:
* Kod pocztowy:
* Poczta:
* Telefon:
* E-mail:
2. Zdrowie
* Problem zdrowotny:
* Dodatkowe schorzenia:
* Cel dofinansowania:
Nazwa ośrodka (w przypadku turnusu):
* Koszt (1 godz. rehabilitacji, 1 turnusu rehabilitacyjnego, 1 sprzętu):
* Wnioskowana kwota:
3. Sytuacja rodzinna
 Tak - Wychowuję dziecko samotnie
 Tak - Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
 Tak - Jestem dla dziecka rodzicem adopcyjnym
 Tak - Jestem dla dziecka rodziną zastępczą
4. Sytuacja finansowa (rodziny zastępcze niespokrewnione i rodzinne domy dziecka nie muszą wypełniać tej sekcji)
* Liczba osób w gospodarstwie domowym:
* Dochód rodziny netto:
Praca zarobkowa
Działalność gospodarcza
Gospodarstwo rolne
Emerytury i renty (razem)
Alimenty
Zasiłki i inne świadczenia (razem)
5. Krótki opis historii dziecka i rodziny: (max 2 tys. znaków)
6. Zgody i akceptacje
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka
* Akceptuję warunki polityki ochrony dziecka
http://fundacja.przyjaciolka.pl/wp-content/uploads/polityka-ochrony-dziecka.pdf


Po wysłaniu formularza on-line wydrukuj poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisz i wyślij na adres:

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

Zgoda na przetrwarzanie danych osobowych