Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu, często czasowo, opieki rodzicielskiej.

JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

1. Omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.

2. Zastanówcie się, jakie są motywacje przyjęcia dziecka.

3. Skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.

4. Wybierz odpowiednie szkolenie prowadzone z udziałem rodzin zastępczych.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków określonych powyżej.

Szkolenie nie może trwać krócej niż 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk.
Zakres szkolenia jest rozszerzony:

  • dla zawodowych opiekunów zastępczych (w tym RDD i dyrektora placówki rodzinnej) o dodatkowe 15 godzin dydaktycznych,
  • o 20 godzin dydaktycznych dla opiekunów, którzy będą otaczać opieką dzieci niepełnosprawne lub dzieci umieszczone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • o 10 dodatkowych godzin dla rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, które sprawują pieczę w trybie interwencyjnym.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:

  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2) rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą osoby będąc wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z Ośrodkiem Adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Dzieci z uregulowana sytuacja prawna są zgłaszane do banku danych dzieci oczekujących na przysposobienie.

Rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka otrzymują wynagrodzenie nie niższe niż 2.000 zł brutto (pogotowia 2.600 zł).

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym zgłoś się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Twoim rejonie (często jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub w dużych miastach Miejski ośrodek Pomocy Społecznej).

Więcej informacji: www.koalicja.org lub http://www.facebook.com/KoalicjaRodzinnejOpiekiZastepczej

Organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”

Bialskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego GNIAZDO

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei”

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA”

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Towarzystwo NASZ DOM

Ostatnia modyfikacja: 23.07.2012 r.

Eryk


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA